طراحی نرم افزار
طراحی و راه اندازی بازار اینترنتی
راه اندازی وب سایت های سازمانی
راه اندازی سیستم های شناسایی هویت
راه اندازی برد های مدیریت سازمان
مدل سازی سازمان